Mezar Hizmetleri - Mezar Yapım ve Bakım Hizmetleri
Kapat
Lütfen Giriş Yapın

Sepetiniz Boş

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Mezar Bakım Hizmetleri Aydınlatma Metni

 

 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Mezar Bakım Hizmetleri Aydınlatma Metni

 
KVKK Aydınlatma Metni
İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, siz veri sahiplerine karşı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince kişisel verilerin korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi aşamasında şirketimizin uyması gereken prosedür ile sahip olduğunuz hak ve özgürlükleriniz açıklanmıştır.
Bu doğrultuda internet sitesi üzerinden üye olan ve alışveriş yapacak gerçek kişilerden; isim/soyisim, telefon, e-posta ve adres bilgileri alınmaktadır.
 
Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Vakıftur : Hacettepe Mh. EvKadını Sk. No:28 Altındağ - Ankara/Türkiye adresinde mukim Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ni,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 
Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca muhatap, müşteri sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.      
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
  • Doğru ve gerektiğinde güncel
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nın Yurtdışında yaşayıp Türkiye’de mezarları bulunan kişilerin, yakınlarına ait mezarlarına peyzaj ve mezar bakım hizmeti faaliyetleri ile talebiniz bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 
Kişisel Verilerin Aktarımı
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Türkiye’deki yakınlarınıza ait mezarların peyzaj ve mezar bakım hizmeti faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (alt taşeron, program ortağı, online tahsilat banka/finans kuruluşları, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, vakıf yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Türkiye’deki yakınlarınıza ait mezarların peyzaj ve mezar bakım hizmeti faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni ile size bildirilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydıyla işlenecek olup, ilgili mevzuatta öngörülen yasal saklama süreleri boyunca muhafaza edilir. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca resmen ya da talebiniz üzerine Veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘ne yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Vakıftur Hacettepe Mh. EvKadını Sk. No:28 Altındağ - Ankara/Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

 
VAKIFTUR ULUSLARASI TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
 

Ticaret Sicil No: 374874

Mersis No: 0553004303800012

Adres: Hacettepe Mh. EvKadını Sk. No:27 Altındağ - Ankara/Türkiye

Merkez Ofis telefon: +90 850 260 12 12

Websitesi: www.vakiftur.com

Haber Bülteni